Global

‡ In these countries please contact our distributor

Bättre förutsättningar för svårläkta sår

”Improving outcomes för challenging wounds” var det övergripande temat för det internationella NPWT expertmöte, som hölls i november i Köpenhamn. Över 200 deltagare från hela världen hade samlats för att lyssna på föreläsningar och nätverka med kollegor.

Här nedan följer ett axplock av några av de intressanta ämnena som avhandlades under de två dagarna, under ledning av moderator Dr. Caroline Dowsett Nurse Consultant Tissue Viability, East London Foundation Trust, London.

Hur särskiljer vi patienterna?

Caroline Dowsett konstaterade, eftersom de vetenskapliga bevisen numera generellt sett är mycket övertygande kring sårbehandling med negativt tryck (NPWT), att det är hög tid att ställa nästa centrala fråga:

– Hur kan vi särskilja patienterna som får bra respektive sämre resultat med NPWT?  Det är en angelägen kunskap, eftersom det handlar om att ha realistiska förväntningar, inte minst när vi kommunicerar med våra patienter.

Hur påverkar patientens övriga sjukdomar? Är sårläkningen bättre för vissa typer av sår än för andra; hur stor roll spelar etiologin? För att hitta svaren menade Caroline Dowsett att man måste kombinera både vetenskapliga evidens, den kliniska erfarenheten samt patienternas egna vittnesmål.

De faktorer som ökar risken att misslyckas med NPWT är inte fullständigt vetenskapligt klarlagda. Men en retrospektiv studie på 87 NPWT-patienter (Fagerdahl Wounds J. 2012) har undersökt saken närmare. 29 % av fallen räknades som behandlingsmisslyckande, antingen med avseende på dålig läkning eller på komplikationer, och de tre starkaste riskfaktorerna var trycksår, positiv odling för Staphylococci aureus samt perifer artärsjukdom.

– Vi måste således tidigt kunna diagnostisera och behandla en eventuell infektion innan vi överväger NPTW. Vi måste också ta hänsyn till dålig perifer cirkulation, där studien visar att komplikationsrisken är relativt hög. 

Större frihet uppskattat

När det gällde effekten vid trycksår menade Caroline Dowsett att den kliniska erfarenheten, liksom andra vetenskapliga publikationer, trots allt visat goda resultat för många patienter.

– Det är också viktigt att poängtera att ett misslyckande med NPWT inte alltid beror på faktorer som hänger ihop med patienten och/eller sårets etiologi. Många gånger kan det handla om dålig applikationsteknik, dålig förberedelse av sårbädden, att huden runtomkring inte har skyddats eller att de grundläggande orsakerna till såret kvarstår, till exempel tryckbelastningen.

Patienternas egna erfarenheter av NPWT, den tredje faktorn att ta hänsyn till i bedömningen, är överlag väldigt positiva. De vittnar om minskad smärta, bra kontroll av sårsekret och förbättrad livskvalitet. De bärbara systemen har även gett patienterna en mycket större frihet. Caroline Dowsett påpekade i detta sammanhang att allt inte handlar om total sårläkning, när det gäller att bedöma huruvida en behandling är lyckad eller inte.
– Jag har en patient vars största önskemål är att kunna gå på teatern utan att behöva oroa sig för att förbandet skulle läcka. Det har vi uppnått med NPWT, och det är gott så.

Caroline Dowsett slog även ett slag för vikten av tydliga behandlingsscheman för att lyckas bäst med single use NPWT, och åhörarna fick ta del av preliminära resultat från en rykande färsk studie, som just bygger på ett tydligt och genomtänkt behandlingsschema.

Effektiv kick-start för svårläkta sår

”Kick-Start Pathway”-studien inkluderar patienter med olika typer av sår där läkningen i princip avstannat helt trots traditionell behandling. Caroline Dowsett redovisade ett par egna lyckade patientcase, vars långvariga och utmanande venösa bensår har läkt med denna kick-start behandling, och lämnade sedan över ordet till Jane Hampton, Wound Care Specialist Nurse, Aarhus and Samsoe Municipalities, Danmark, som berättade mer om studiens upplägg och dess preliminära resultat.

Jane Hampton inledde dock med att rapportera om en tidigare undersökning som hon genomfört i Aarhus, där PICO-behandling på svårläkta sår lett till väldigt gott resultat både med avseende på sårläkning och ekonomi.

– Men det gäller – som i alla forskningssammanhang – att säkerställa att dessa fina resultat kan upprepas, sade Jane Hampton. Därmed var ”Kick-Start Pathway”-projektet ett faktum.

Jane berättade att man i den första studien sett att PICO effektivt kickstartade svårläkta sår, vilket ledde till en genomsnittlig minskning av såret varje vecka med 21%. Såren läkte snabbare, och nådde sårstorlekar i genomsnitt tio veckor tidigare än förutspått. Även förbandsbytena minskade – från fyra gånger i veckan till två gånger med NPWT, och 1,8 gånger i veckan efter att NPWT upphörde.

”Kick-Start Pathway”-studien baseras på resultat där man mätt minskningen av sårytan vid vecka 2, 3 och 4. Hos de som svarat väl, där minskningen av sårytan var över 40 %, avslutades behandlingen. Likadant gällde för de patienter som inte svarat väl på behandlingen, där minskningen av sårytan var mindre än 10 %. Resultaten från studien går i linje med tidigare positiva resultat med PICO för behandling av svårläkta sår.

Under mötet hölls även en hel del andra intressanta och spännande föreläsningar med bland andra Jeanette Milne, professor Christina Lindholm och Dave Myers som pratade om vikten av att välja rätt patienter för behandling med NPWT samt hälsoekonomiska vinster med NPWT-behandling och PICO.

Efter de två dagarna kunde deltagarna återvända hem fyllda med ny kunskap, inspiration och många nya möten med kollegor.

Samtliga föreläsningar finns i sin helhet på vår Education & Evidence hemsida