Global

‡ In these countries please contact our distributor

Paremmat edellytykset vaikeasti paraneville haavoille

Keiden potilaiden kohdalla haavan alipaineimuhoidolla saadaan hyviä ja keiden kohdalla vähemmän hyviä tuloksia? Miten potilaan muut sairaudet vaikuttavat haavan paranemiseen? Näitä ja muita kysymyksiä pohdittiin kansainvälisessä NPWT Expert Meeting -kokouksessa Kööpenhaminassa. 

 

Improving outcomes for challenging wounds” oli kansainvälisen NPWT Expert Meeting -kokouksen yleisteemana Kööpenhaminassa viime marraskuussa. Kokoukseen saapui yli 200 osallistujaa eri puolilta maailmaa kuuntelemaan luentoja ja luomaan yhteyksiä kollegoihin. Alla on muutamia kaksipäiväisen kokouksen aikana käsitellyistä mielenkiintoisista aiheista. Kokousta johti moderaattori tri Caroline Dowsett, Tissue Viability Nurse Consultant, East London Foundation Trust, Lontoo. 

Miten erittelemme potilaat?

Caroline Dowsett totesi, että tieteellisten todisteiden ollessa pääasiallisesti erittäin vakuuttavia haavan alipaineimuhoidon suhteen on korkea aika esittää seuraava tärkeä kysymys: – Miten erotamme toisistaan ne potilaat, joille haavan alipaineimuhoidosta on hyötyä, ja ne, joille siitä ei ole hyötyä? Kysymys on tärkeä, sillä odotusten on oltava realistiset, varsinkin potilaiden kanssa kommunikoidessa. 

Miten potilaan muut sairaudet vaikuttavat haavanhoitoon? Paranevatko tietyn tyyppiset haavat muita paremmin? Miten suuri merkitys etiologialla on? Näiden vastausten löytämiseksi on Dowsettin mukaan yhdistettävä tieteelliset löydökset, kliininen kokemus ja potilaiden oma palaute.Haavan alipaineimuhoidon epäonnistumiseen vaikuttavista tekijöistä ei ole täyttä tieteellistä selvyyttä. Asiaa tutkittiin retrospektiivisessä tutkimuksessa, johon osallistui 87 alipaineimuhoitopotilasta (Fagerdahl Wounds J. 2012). 29 prosentissa tapauksista hoidon katsottiin epäonnistuneen, joko huonon paranemisen tai komplikaatioiden vuoksi. Kolme tärkeintä riskitekijää olivat painehaava, positiivinen Staphylococci aureus -bakteeriviljely ja perifeerinen valtimotauti.

– Meidän täytyy siis pystyä nopeasti diagnosoimaan ja hoitamaan mahdolliset infektiot ennen haavan alipaineimuhoidon harkitsemista. Meidän täytyy myös ottaa huomioon huono ääreisverenkierto, sillä se nostaa tutkimuksen mukaan komplikaatioriskin verrattain korkeaksi.  

Suurempaa vapautta arvostetaan

Caroline Dowsett kertoi kliinisen kokemuksen ja muiden tieteellisten julkaisujen kuitenkin viittaavan hyviin tuloksiin painehaavojen hoidossa monilla potilailla.– On myös tärkeää painottaa, ettei haavan alipaineimuhoidon epäonnistuminen aina riipu potilaasta ja/tai haavan etiologiasta. Usein kyseessä voi olla huono käyttötekniikka, haavapohjan huono valmistelu, haavaa ympäröivän ihon huono suojaus tai se, ettei haavan aiheuttajaa (esim. painetta) ole poistettu.

Potilaiden omat kokemukset haavan alipaineimuhoidosta, eli arvion kolmas osa-alue, ovat yleisesti ottaen erittäin positiivisia. Potilaat kertovat kipujen lievenevän ja haavan eritteiden hallinnan sekä elämänlaadun paranevan. Lisäksi kannettavat laitteet ovat antaneet potilaille paljon enemmän vapautta. Dowsett huomauttaa tässä yhteydessä, ettei hoidon onnistumisen arvioinnissa ole kyse pelkästään haavan täydellisestä paranemisesta.– Erään potilaani suurin toive oli käydä teatterissa tarvitsematta olla huolissaan sidoksen vuotamisesta. Olemme saavuttaneet tämän haavan alipaineimuhoidolla, mikä on hyvä tulos jo sinänsä. 

Dowsett puhui myös selkeiden hoito-ohjelmien puolesta, jotta kertakäyttöisellä haavan alipaineimuhoitojärjestelmällä saataisiin parhaat mahdolliset tulokset. Kuulijoille kerrottiin alustavat tulokset eräästä uunituoreesta tutkimuksesta, joka perustuu nimenomaan selkeään ja huolellisesti laadittuun hoito-ohjelmaan. 

Tehokas aloitus vaikeasti paranevien haavojen hoitoon

”Kick-Start Pathway” -tutkimukseen otettavilla potilailla on eri tyyppisiä haavoja, joiden paraneminen on periaatteessa täysin pysähtynyt perinteisestä hoidosta huolimatta. Caroline Dowsett kertoi eräistä onnistuneista potilastapauksista hänen omalla kohdallaan, joissa vaativat laskimohaavat jaloissa paranivat tutkimuksen ”kick start”  hoidolla, ja luovutti sitten puheenvuoron Jane Hamptonille, haavahoitajalle Aarhusin ja Samsøn kunnissa Tanskassa, joka kertoi lisää tutkimusasetelmasta ja tutkimuksen alustavista tuloksista.

Jane Hampton aloitti kuitenkin puheenvuoronsa kertomalla aiemmasta, Aarhusissa tekemästään tutkimuksesta, jossa vaikeasti paranevien haavojen hoito PICOlla johti erittäin hyviin tuloksiin sekä haavojen paranemisen että hoidon kustannusten suhteen.– Kuten aina tutkimusyhteyksissä, hyvät tulokset on kuitenkin voitava toistaa, Jane Hampton sanoi. Täten siis syntyi ”Kick-Start Pathway” -projekti.

Jane kertoi, että ensimmäisessä tutkimuksessa nähtiin, miten PICO-hoito käynnisti tehokkaasti vaikeasti paranevien haavojen paranemisen, mikä johti haavojen koon pienenemiseen keskimäärin 21 %:lla viikossa. Haavat paranivat nopeammin ja niiden koko pieneni keskimäärin kymmenen viikkoa ennustettua aikataulua nopeammin. Myös sidoksia vaihdettiin harvemmin; neljä vaihtoa viikossa muuttui haavan alipaineimuhoidon ansiosta kahteen vaihtoon viikossa, ja 1,8 kertaan viikossa haavan alipaineimuhoidon päätyttyä.

”Kick-Start Pathway” -tutkimus perustuu haavan pinta-alan pienenemisen mittaamiseen viikoilla 2, 3 ja 4. Hoitoon hyvin vastanneilla potilailla (haavan pinta-alan pieneneminen yli 40 %) hoito päätettiin. Samoin tehtiin hoitoon huonosti vastanneiden potilaiden kohdalla (haavan pinta-alan pieneneminen alle 10 %). Tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä vaikeasti paranevien haavojen PICO-hoidosta aiemmin saatujen tulosten kanssa.

Kokouksen aikana pidettiin myös monia muita mielenkiintoisia luentoja, joissa luennoitsijoina toimivat muun muassa Jeanette Milne, professori Christina Lindholm ja Dave Myers, jotka kertoivat haavan alipaineimuhoidon ja PICO-hoidon terveystaloudellisista vaikutuksista sekä siitä, miten tärkeää on valita oikeat potilaat haavan alipaineimuhoitoa varten.

Kaksipäiväisen kokouksen jälkeen osallistujat palasivat kotimaihinsa mukanaan uutta tietoa, inspiraatiota ja uusia yhteyksiä.

Kaikki luennot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta

http://www.smith-nephew.com/education/resources/collections/2016/npwt-challenging-wounds/