Global

‡ In these countries please contact our distributor

ACTICOAT

Antimikrobiel sølvbandasje

Take Control with ACTICOAT

Ta kontroll over infeksjonen

Don’t risk infection 
Whether you’re a surgeon who’s just been presented with a new case, a nurse treating a chronic wound or working in acute care, it’s your responsibility to stay in control of infection management. 
By taking control of the approach to infection management in your teams and in the products you use, you can ensure you are in control of any threats to patient well-being and reduce patient treatment times related to infection.
ACTICOAT is a range of dressings that utilize the antimicrobial properties of silver to provide an efficient and effective barrier to bacterial penetration.1, 2 Flexible, absorbent and conformable, each ACTICOAT variant is developed with properties specific to its required use.3
With ACTICOAT™, the prevention and treatment of infection starts rapidly and continues to work
ACTICOAT possesses the key characteristics of an antimicrobial dressing:
ACTICOAT is proven effective (in vitro) against 150+ gram positive/gram negative/anaerobic bacteria, fungal, yeast and resistant wound pathogens, including strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant enterococcus (VRE) and bacteria containing NDM-1 carbapenemases.6, 9-11

Ikke risiker infeksjon 

Enten du er en kirurg som nettopp har fått presentert et nytt tilfelle, en sykepleier som behandler et kronisk sår, eller du jobber på en intensivavdeling, er det ditt ansvar å ha kontroll over infeksjonshåndteringen. 

Ved å ta kontroll over metoden for infeksjonshåndtering som benyttes i teamene dine og  produktene du bruker, kan du sikre at du har kontroll over alle trusler mot pasientenes helse, og redusere pasientbehandlingstiden relatert til infeksjon.

ACTICOAT er en serie bandasjer som utnytter de antimikrobielle egenskapene til sølv for å sørge for en effektiv barriere mot bakteriell gjennomtrengning.3  fleksible, absorberende og formbare, hver ACTICOAT variant er utviklet med egenskaper spesifikke for det aktuelle bruksområdet.1,2

Med ACTICOAT starter forebygging og behandling av infeksjon raskt, og fortsetter å fungere.

ACTICOAT Key Characteristics of Dressing

*ACTICOAT Flex 3 and 7, ACTICOAT and ACTICOAT 7
**ACTICOAT and ACTICOAT 7

 

Referanser

1. Daubney, L; ACTICOAT Flex 7 - Evaluation of Extensibility, report reference DS.08.123.R1.
2. Smith & Nephew Data on File Report – 0403002.
3. Burrell et al., Efficacy of Silver-Coated Dressings as Bacterial Barriers in a Rodent Burn Sepsis Model. Wounds 1999; 11(4):64-71.
6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
12. Tredget et al., A Matched-Pair, Randomized Study Evaluating the Efficacy and Safety of ACTICOAT Silver-Coated Dressing for the Treatment of Burn Wounds. Journal of Burn Care and Rehabilitation 1998; 19(6): 531-537.
26. Searle and Bielby. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implications. Poster at Wounds UK, Harrogate Nov 2010.

ACTICOAT for brannskader

In burn cases where taking control of the risk of infection is critical to patient survival, you need reliable protection against the unknown. ACTICOAT™’s unique patented silver technology helps you mitigate the risk of infection over partial and full thickness wounds.
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens
Broad spectrum » gram-positive bacteria » gram-negative bacteria » fungal wound pathogens 
When the source of bacterial contamination is unknown, a broad spectrum dressing proven effective (in vitro) against 150+ wound pathogens6,9-11 offers your patients the reliable protection.
Fast-acting 
ACTICOAT's proprietary silver technology means it starts working within 30 minutes, educing the opportunity for bacteria to develop antimicrobial resistance.8-11
Easy to apply and remove 
ACTICOAT Flex adapts to the contours of the body. This makes it easier for you and your team to dress wounds, no matter how large or how severe, wherever they are on the body

Ved forbrenning, der det å ta kontroll over risikoen for infeksjon er avgjørende for pasientens overlevelse, trenger du pålitelig beskyttelse mot det ukjente.

ACTICOATs unike, patenterte sølvteknologi bidrar til å redusere infeksjonsfaren i overfladiske og dype sår.


ACTICOAT kills pathogensEffektiv mot 150+ patogener 

 • Bredspektret
  » gram positive bakterier
  » gram negative bakterier
  » sopp patogener.

Når kilden til bakteriekontaminasjonen er ukjent, vil en bandasje med dokumentert bredspektret effekt(in vitro) mot 150+ sårpatogener6,9–11, gi pasientene pålitelig beskyttelse.


ACTICOAT starts working within 30 minutesHurtigvirkende

ACTICOAT's proprietære sølvteknologi betyr at den begynner å fungere innen 30 minutter, noe som reduserer muligheten for at bakterier utvikler antimikrobiell resistens.8-11


ACTICOAT Easy to Apply IconEnkel å påføre

ACTICOAT Flex tilpasser seg kroppens konturer. Det gjør det enkelt for deg og teamet ditt å bandasjere sår, uansett hvor store eller alvorlige de er, og uansett hvor på kroppen de er40.

Referanser

6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
40. Demonstrable. 

Sykehusbruk og akuttbehandling

In emergency cases and acute care where taking control of the risk of infection is critical to patient survival, you need reliable protection against the unknown. ACTICOAT™’s unique patented silver technology helps you mitigate the risk of infection over partial and full thickness wounds.
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens
Broad spectrum
gram-positive bacteria 
gram-negative bacteria
fungal wound pathogens 
When the source of bacterial contamination is unknown, a broad spectrum dressing proven effective (in vitro) against 150+ wound pathogens6,9-11 offers your patients the reliable protection.
Fast-acting 
ACTICOAT's proprietary silver technology means it starts working within 30 minutes, educing the opportunity for bacteria to develop antimicrobial resistance.8-11
Easy to apply and remove 
ACTICOAT Flex adapts to the contours of the body. This makes it easier for you and your team to dress wounds, no matter how large or how severe, wherever they are on the body
Link to ACTICOAT, ACTICOAT 7, ACTICOAT Flex and Flex 7 product pages

Ved akuttilfeller og akuttbehandling, der det å ta kontroll over risikoen for infeksjon er avgjørende for pasientens overlevelse, trenger du pålitelig beskyttelse mot det ukjente.

ACTICOATs unike, patenterte sølvteknologi bidrar til å redusere infeksjonsfaren i overfladiske og dype sår.


ACTICOAT kills pathogensEffektiv mot 150+ patogener 

 • Bredspektret
  » gram positive bakterier
  » gram negative bakterier
  » sopppatogener.

Når kilden til bakteriekontaminasjonen er ukjent, vil en bandasje med dokumentert bredspektret effekt (in vitro) mot 150+ sårpatogener6,9–11, gi pasientene pålitelig beskyttelse.


ACTICOAT starts working within 30 minutesHurtigvirkende 

ACTICOAT's proprietære sølvteknologi betyr at den begynner å fungere innen 30 minutter, noe som reduserer muligheten for at bakterier utvikler antimikrobiell resistens.8-11


ACTICOAT Easy to Apply IconEnkel å påføre

ACTICOAT Flex tilpasser seg kroppens konturer. Det gjør det enkelt for deg og teamet ditt å bandasjere sår, uansett hvor store eller alvorlige de er, og uansett hvor på kroppen de er40.

Referanser

6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
40. Demonstrable. 

Vanskelig helende sår

Whether they are diabetic ulcers, venous ulcers or pressure ulcers, chronic infections can be difficult to treat. Left unresolved, they can lead to prolonged patient suffering and increased healthcare costs. Taking control of infection is critical to patient outcome. 
In as little as 2 weeks ACTICOAT™ has been shown to reduce the signs and symptoms of infection and requires fewer dressing changes than other dressings, allowing you to treat more patients more effectively.25, 26
Fast-acting 
Gets to work rapidly, in as little as two weeks. ACTICOAT's proprietary silver technology is formulated to act rapidly, and can reduce the signs and symptoms of infection in as little as two weeks in infected chronic wounds.25
Sustained action
ACTICOAT continues to work effectively for
up to 3 or 7 days depending on wear time
resulting in:
Fewer dressing changes
Fewer visits with a clinician
Less overall nurse time
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens 
Broad spectrum 
gram-positive bacteria 
gram-negative bacteria
fungal wound pathogens6, 9-11 
ACTICOAT’s proprietary silver technology means that it is effective against a very broad spectrum of pathogens so you are equipped to reduce the signs and symptoms of infection in chronic wounds with complete confidence
Link to ACTICOAT Flex and Flex 7 

Enten det gjelder diabetessår, venøse sår eller trykksår, kan kroniske infeksjoner være vanskelige å behandle. Hvis de ikke håndteres, kan de føre til forlenget pasientlidelse og økte pleiekostnader. Det er avgjørende å ta kontroll over infeksjonen. 

ACTICOAT har vist seg å redusere tegnene og symptomene på infeksjon på så lite som to uker og krever færre bandasjeskift enn andre bandasjer, slik at du kan behandle flere pasienter mer effektivt.25, 26


ACTICOAT Clock IconHurtigvirkende 

Gir virkning etter så lite som to uker. ACTICOAT's proprietære sølvteknologi er utviklet for å fungere raskt og kan redusere tegnene og symptomene på infeksjon på så lite som to uker i infiserte vanskelig helende sår.25


ACTICOAT Sustained Action SymbolVedvarende virkning

ACTICOAT fortsetter å virke effektivt i opptil tre eller sju dager5,35,36 avhengig av brukstid, noe som fører til:
» færre bandasjeskift;
» færre legebesøk;
» mindre total pleietid.


ACTICOAT kills pathogensEffektiv mot 150+ patogener  

 • 150+ patogener6
 • Bredsprektret6
  » gram positive bakterier 
  » gram negative bakterier 
  » sopppatogener. 

ACTICOAT’s proprietære sølvteknologi betyr at den er effektiv mot et svært bredt spektrum av patogener. Med dette kan du være trygg på at du er utrustet til å redusere tegnene og symptomene på infeksjon i kroniske sår25.

Referanser

5. Westaim 971030
6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
25. Gago M, et al., A comparison of three silver-containing dressings in the treatment of infected, chronic wounds. Wounds 2008; 20 (10): 273-278.
26. Searle and Bielby. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implications. Poster at Wounds UK, Harrogate Nov 2010.
35. Westaim Report Ref #001213 Long Term Comparative Evaluation of Silverlon and ACTICOAT 7 Dressings against MRSA.
36. Westaim Report Ref. #010322 Seven Day Efficacy of ACTICOAT 7 Dressings against multiple organisms. 

Kirurgiske innsnitt

Your choice of post-operative dressing may significantly impact your re-admission rates and related healthcare costs. Without a fast-acting, effective antimicrobial barrier dressing after surgery, patients could be left at serious risk of surgical site infections (SSIs).
ACTICOAT™ Surgical protects your patients against the most common bacteria in each of these surgical situations and many more. Be proactive against infection risk in your surgical procedures with ACTICOAT.
Effective barrier to bacterial penetration 
Once applied, ACTICOAT Surgical is a near-complete barrier to the penetration or spread of infection, protecting your surgical incision from infection risk.32
Sustained action 
ACTICOAT Surgical continues to work effectively up to seven days, leaving you safe in the knowledge that your incision is protected once a patient has left hospital: 
Fewer dressing changes » Fewer HCP visits » Less overall nurse time
Easy-to-use 
ACTICOAT Surgical adhesive foam post-operative dressing has a fenestrated pad for added conformability 
Easy to apply » Causes minimal trauma to the site when removed, saving time and helping to ensure the patient complies with your post-operative care
Compatible with NPWT 
ACTICOAT Flex 3 and Flex 7 can be used in combination with NPWT for up to 3 days.
Link to ACTICOAT Surgical Product page

Ditt valg av postoperativ bandasje kan i betydelig grad påvirke antallet gjeninnleggelser og de relaterte pleiekostnadene.

Uten en bandasje med hurtigvirkende, effektiv, antimikrobiell barriere kan pasientene være utsatt for alvorlig risiko for sårinfeksjon (SSI – Surgical Site Infection).

ACTICOAT for Surgical Incisions

ACTICOAT Surgical beskytter pasientene dine mot de vanligste bakteriene i alle disse kirurgiske situasjonene og mange flere. Vær proaktiv mot infeksjonsrisiko i de kirurgiske prosedyrene med ACTICOAT.


ACTICOAT Barrier IconEffektiv barriere mot bakteriell gjennomtrengning

ACTICOAT Surgical er en nesten fullstendig barriere mot gjennomtrengning eller spredning av infeksjon og beskytter kirurgiske innsnitt mot infeksjonsrisiko.32


ACTICOAT Sustained Action SymbolVedvarende virkning 

ACTICOAT Surgical fortsetter å virke effektivt i opptil sju dager33, noe som betyr at du kan føle deg trygg på at innsnittet er beskyttet etter at pasienten har forlatt sykehuset:

»færre bandasjeskift
» færre besøk av helsepersonell
» mindre total pleietid


ACTICOAT Easy to Apply IconEnkel å bruke

Den selvklebende skumbandasjen til postoperativ bruk, ACTICOAT Surgical, har en perforert pute for ekstra formbarhet43.

» enkel å påføre
» forårsaker minimalt traume på såret ved fjerning, noe som sparer tid og bidrar til å sikre at pasienten er i samsvar med den postoperative pleieplanen.


ACTICOAT Combination IconKompatibel med NPWT 

ACTICOAT Flex 3 og Flex 7 kan brukes i kombinasjon med NPWT i opptil tre dager42.

Referanser

27. Whitehouse JD et al., The impact of surgical-site infections following orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital: adverse quality of life, excess length of stay, and extra cost. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002; 23(4):183-9.
28. Edwards JE et al., National Healthcare Safety Network (NHSN) report: Data summary for 2006 through 2008, issued December 2009. Am J Infect Control. 2009;37:783-805.
30. Harris MS, MSM, BS, MT/CLS(ASCP), CIC MHS Infection Prevention; Evelyn Hickson, RN, MSN, CNS, WCC Perinatal Clinical Nurse Specialist, Using a multi-faceted active change process and infection prevention to reduce post-op C-section infections.
32. Vaughan, Bacterial barrier testing (wet/wet) on samples of ACTICOAT Post-op, Smith & Nephew Research Centre work Report, Project number TW092, Activity number 130, Work report reference number: WRP-TW092-130-01, 2007.
33. Gaw (200&) Ref: 0708058 An in-vitro Assessment of the Bacterial Log Reduction Properties Induced by Silver Containing ACTICOAT Post-op Dressings.
42. Smith & Nephew Data on File 0810010.
43. Demonstrable. 

Contact Us

ACTICOATDiscover more about ACTICOAT

Get in Touch