Global

‡ In these countries please contact our distributor

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Smith & Nephew Nederland C.V. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam,  nr 51428806 

1. ALGEMEEN 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Smith & Nephew: Smith & Nephew Nederland C.V.; (b) Wederpartij: de contractuele wederpartij van Smith & Nephew. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door Smith & Nephew, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Smith & Nephew als verkoper of als opdrachtnemer en anderzijds de Wederpartij. 1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Smith & Nephew zijn aanvaard, en gelden slechts voor de offerte of de overeenkomst waarop zij betrekking hebben. 

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 2.1 Smith & Nephews offertes gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod op basis van de gegevens in de offerte. Smith & Nephews offertes zijn vrijblijvend. 2.2 De Wederpartij plaatst haar order schriftelijk, per post, fax of e-mail. De order geldt als een onherroepelijk aanbod voor het aangaan van een overeenkomst. 2.3 Smith & Nephew aanvaardt de order schriftelijk, per post, fax of e-mail, dan wel door uitvoering aan de order te geven. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding de Wederpartij bereikt. 2.4 De regeling van 2.1-2.3 geldt ook voor orders gegeven in het kader van raamovereenkomsten en/of afroepcontracten. 

3. PRIJZEN 3.1 Indien na de datum van de offerte, respectievelijk na het tot stand komen van de overeenkomst, enige verhoging van de kosten optreedt waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Smith & Nephew gerechtigd de offerteprijzen, respectievelijk de overeengekomen prijzen, dienovereenkomstig te verhogen. 3.2 Onder verhoging van de kosten wordt mede verstaan een wijziging van de koers van Euro, die tot verhoging van de kostprijs leidt. 3.3 Kosten van spoedzendingen, evenals kosten van andere van de standaard afwijkende prestaties van Smith & Nephew, komen voor rekening van de Wederpartij. 

4. BETALING 4.1 De Wederpartij dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, bij gebreke waarvan de Wederpartij van rechtswege in verzuim is. 4.2 Verrekening of opschorting door de Wederpartij is niet toegestaan. 4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is de koopsom tijdig te voldoen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% van de koopsom per maand vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. 4.4 Onverminderd Smith & Nephews recht op schadevergoeding is de Wederpartij aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Smith & Nephew maakt als gevolg van wanbetaling van de Wederpartij. Buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag. 4.5 De Wederpartij zal op verlangen van Smith & Nephew zekerheid stellen voor de nakoming van haar verplichtingen. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt, kan Smith & Nephew de overeenkomst onmiddellijk ontbinden, onverminderd Smith & Nephews recht op schadevergoeding. 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.1 De eigendom van alle door Smith & Nephew geleverde zaken gaat over onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij al haar verplichtingen heeft voldaan betreffende: (a) de tegenprestatie voor door Smith & Nephew aan de Wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken; en/of (b) de tegenprestatie krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden; en/of (c) schadevergoeding als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten met Smith & Nephew. 5.2 Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het in de macht van de Wederpartij brengen van de zaken. 5.3 Tenzij anders overeengekomen is de Wederpartij niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, door te verkopen, of anderszins te vervreemden. 5.4 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Smith & Nephew veilig te stellen. 5.5 De Wederpartij zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De Wederpartij zal de verzekeringspolis op eerste verzoek aan Smith & Nephew ter inzage geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Smith & Nephew gerechtigd tot de uitkering. De Wederpartij zal haar medewerking verlenen aan al hetgeen nodig of wenselijk is teneinde de uitkering aan Smith & Nephew te laten geschieden. 5.6 Voor het geval Smith & Nephew haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Smith & Nephew en door Smith & Nephew aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Smith & Nephew zich bevinden en om de zaken terug te nemen. 

6. PUBLICITEIT 6.1 Het gebruik van de handelsnaam of van een merk van Smith & Nephew door de Wederpartij is slechts toegestaan na vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Smith & Nephew. 6.2 Het door Smith & Nephew aan de Wederpartij ter beschikking gestelde reclamemateriaal mag door de Wederpartij uitsluitend gebruikt worden volgens instructies van Smith & Nephew en blijft behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Smith & Nephew eigendom van Smith & Nephew. 

7. LEVERING EN OVERGANG VAN RISICO 7.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco zaak van de Wederpartij bij een orderbedrag van tenminste € 500,00. Bij een orderbedrag beneden € 500,00 mag Smith & Nephew vracht - en administratie-kosten in rekening brengen, tenzij er sprake is van een deel - of nazending. 7.2 Smith & Nephew is te allen tijde bevoegd deelleveringen uit te voeren. 7.3 Het risico ten aanzien van de zaken gaat op de Wederpartij over op het moment van levering conform artikel 7.1. 7.4 Indien de Wederpartij enige van haar verplichtingen jegens Smith & Nephew niet is nagekomen, is Smith & Nephew gerechtigd verdere leveringen uitsluitend onder rembours te doen. Kosten van geweigerd remboursement zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. 7.5 Het door Smith & Nephew ontvangen verzendbewijs of het door de Wederpartij afgetekend ontvangstbewijs geldt als bewijs voor de ontvangst door de Wederpartij van alle zaken, welke blijkens de door Smith & Nephew over te leggen kopiefactuur tot de betreffende zending hebben behoord. 7.6 Indien levering op het door de Wederpartij opgegeven adres niet kan plaatsvinden wegens weigering van de in ontvangst name van de zending of de onmogelijkheid van de Wederpartij de zending in ontvangst te nemen, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. De kosten als gevolg van het niet in ontvangst nemen zijn voor rekening van de Wederpartij. Tot deze kosten behoren die van de retourzending, opslag, verdere aanbieding, alsmede administratie- en overige behandelingskosten. Dit laat het recht van Smith & Nephew op verdere schadevergoeding onverlet. 

8. IE RECHTEN 8.1 De Wederpartij verkrijgt geen enkel IE-recht ten aanzien van de door Smith & Nephew geleverde zaken, noch ten aanzien van de gegevens voorkomende in Smith & Nephews offertes, overeenkomsten, modellen, monsters, tekeningen en gebruiksvoorschriften. 

9. LEVERTIJD 9.1 De levertijd betreft geen fatale termijn. De levertijd begint te lopen op het moment dat de aanvaarding van een order door Smith & Nephew de Wederpartij heeft bereikt, en de Wederpartij Smith & Nephew alle voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld. 9.2 Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging in de uitvoering optreedt, dan zal de levertijd met zoveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft bedragen. 

10. GEBREKEN 10.1 Geringe afwijkingen van opgegeven modellen, gewichten en/of kleuren of andere afwijkingen waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de zaken dan wel diensten, gelden niet als wanprestatie en geven de Wederpartij geen rechten op grond van non-conformiteit of wanprestatie. 10.2 Een door Smith & Nephew gegeven garantie geldt slechts als invulling van de conformiteitseis ex artikel 7:17 BW. 10.3 De Wederpartij inspecteert de geleverde zaken bij ontvangst. De Wederpartij komt geen enkele vordering op basis van non-conformiteit toe, indien zij Smith & Nephew niet binnen 14 dagen na levering kennis geeft van de non-conformiteit, of, indien de non-conformiteit uiterlijk niet zichtbaar is, binnen 14 dagen nadat de non-conformiteit geconstateerd is of kon zijn. 10.4 In geval de Wederpartij aanspraak kan maken op enige actie op grond van non-conformiteit, dan zal Smith & Nephew ofwel het ontbrekende afleveren, ofwel de afgeleverde zaken herstellen, ofwel de afgeleverde zaken vervangen, ofwel de zaken terugnemen tegen terugbetaling van de ontvangen koopsom, zulks ter vrije keuze van Smith & Nephew. 10.5 Smith & Nephew zal in geval van non-conformiteit slechts haar verplichting als omschreven in artikel 10.4 nakomen, indien en nadat de desbetreffende zaken - op verlangen van Smith & Nephew - in originele staat franco aan Smith & Nephew zijn geretourneerd. 

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 11.1 Smith & Nephew is niet aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de Wederpartij als gevolg van het niet door Smith & Nephew nakomen van de overeenkomst, of anderszins door toedoen van Smith & Nephew bij de Wederpartij geleden indirecte schade. Als indirecte schade wordt in ieder geval aangemerkt: alle schade geleden door derden, inkomensschade en reputatieschade. 11.2 Voor zover Smith & Nephew aansprakelijk is voor door de Wederpartij geleden schade, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Smith & Nephews verzekeraar uitkeert. 11.3 De Wederpartij vrijwaart Smith & Nephew voor alle vorderingen van derden met betrekking tot de door Smith & Nephew geleverde zaken en/of diensten. 11.4 Dit artikel geldt ook in het geval Smith & Nephew een garantie heeft gegeven. 

12. ONTBINDING 12.1 In geval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of gehele of gedeeltelijke liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zijn alle tussen Smith & Nephew en deze Wederpartij gesloten over-eenkomsten van rechtswege ontbonden. 12.2 Indien Smith & Nephew niettegenstaande het voorgaande lid de overeenkomst(en) wenst voort te zetten, kan op de ontbinding volgens dit artikel geen beroep worden gedaan door (de curator van) de Wederpartij. 12.3 Indien Smith & Nephew door overmacht verhinderd is de koopovereenkomst (verder) uit te voeren, is Smith & Nephew gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 12.4 De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien een overmachtsituatie, ongeacht bij welke partij die optreedt, minstens 6 maanden voortduurt. 

13. OPZEGGING 13.1 Een overeenkomst tot opdracht kan door zowel Smith & Nephew als door de Wederpartij worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. 

14. GESCHILLEN 14.1 Alle geschillen tussen Smith & Nephew en de Wederpartij zullen worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te Haarlem, tenzij Smith & Nephew er de voorkeur aan geeft het geschil door een andere rechter te laten beslechten. 

15. TOEPASSELIJK RECHT 15.1 Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) (“Weens Koopverdrag”).