Global

‡ In these countries please contact our distributor

Tænker mere over det inden skift af bandage

Efter at have deltaget i et sårprojekt har hjemmeplejen i Fredrikstad, Norge, indført nye arbejdsrutiner som kan medføre hurtigere opheling af sår samt højne livskvaliteten hos sårpatienterne.

Hjemmeplejen i Fredrikstads kommune i Norge har i et år arbejdet med et projekt som skal medvirke til at øge kvaliteten af sårbehandlingen og samtidig sænke omkostningerne. Vi har talt med sygeplejerske og fagkoordinator Anne Herwander Kvarsnes, som er ansvarlig for projektet. 

– Vi blev spurgt af Smith & Nephew og yderligere en leverandør af sårprodukter, om vi ville medvirke i et projekt til kortlægning af anvendelsen af sårbehandlingsprodukter. Til at begynde med var vi lidt skeptiske og spurgte os selv, om vi så arbejdede for Smith & Nephew eller for os selv?

Men vi har kun haft positive oplevelser af samarbejdet, og projektet har hjulpet os på alle mulige måder. Vi har udviklet en standardiseret lagerbeholdning af sårmaterialer fra forskellige leverandører, og det har Smith & Nephew ikke haft noget som helst at gøre med, siger Anne. 

Projektet startede i oktober 2015 med en kortlægning af sårpatienterne. Derefter påbegyndtes en intensiv oplæringsperiode, som fandt sted i ca. et år. Under kortlægningen var der først og fremmest en ting, der sås tydeligt, og som ledelsen tog meget alvorligt.

– Den vigtigste grund til, at man skiftede bandage var, at det stod i forskrifterne, at det var tid til at skifte den – man kiggede ikke på, hvordan såret så ud. I ledelsen synes vi, at det var skræmmende og et område, som vi skal gøre noget ved.

 

Ny fremgangsmåde gør patienten tryggere

Den største forandring, der er sket siden, at projektet blev iværksat, er, at teamet nu drøfter sår i betydelig højere grad. 

– I dag tænker vi mere over det, inden vi skifter en bandage. Det er ikke længere en ren rutinesag, siger Anne.

Anne Kvarsnes

Anne Herwander Kvarsnes er fagkoordinator for hjemmeplejen i Fredrikstad kommune.

Der findes nu 12 sårkontaktpersoner i hjemmeplejen, der  har ansvar for sår. Desuden har man lavet et ringbind, der beskriver produkterne, hvor de ansatte kan finde information. Kjersti Sunde Kvame er sygeplejerske og en af sårkontaktpersonerne. Hun er enig i, at de i dag har et andet syn på sårbehandling.

– Nu har vi lært, at sår bør være ladt i fred så vidt det er muligt samt hvilke bandager, der passer til de forskellige sårtyper. Vi begyndte med at reducere hvor ofte vi skiftede bandage, anvendte andre bandager og oplevede, at sårene begyndte at hele, siger Kjersti og fortsætter:

– Vi har etableret egne sårteams, som består af en gruppe ansatte, som er særligt interesserede i sår. På denne måde sikrer vi kontinuitet i behandlingen, og patienten kan føle sig tryg ved, at den, der håndterer såret, kender til det og dets udvikling. Vi mærker, at sårene heler hurtigere, og at de personer, der har haft sår i årevis, endelig kommer af med dem. Dette giver en bedre livskvalitet for patienterne, og vi får øget arbejdsglæde!

 

Samarbejdet med sundhedsvæsenet

Ud over at oprette sårteams har man indført et samarbejde med lægehusene, som stiller diagnose på sårene, inden patienterne kommer hjem for at sikre, at den rette sårbehandling sættes ind. 

– Jeg har også haft møde med praktiserende læger og informeret dem om vores projekt, og vi har også et samarbejde med centralsygehuset i Kalnes, som anvender samme sårmateriale, som det, vi har i vores sortiment. Det fungerer virkeligt godt, siger Anne og tilføjer, at de nu arbejder på at samkøre samtlige sundhedsinstanser i kommunen, således at patienten får samme type sårbehandling uanset hvor patienten bliver behandlet. 

Under projektet er dele af Smith & Nephews uddannelseskoncept blevet anvendt. Fokus har ligget på TIME* til vurdering og dokumentation af sårene.

Repræsentanter fra Smith & Nephew har også været på besøg så ofte, det var nødvendigt.– Smith & Nephews fokus har hele tiden ligget hos patienterne og på, at sårene skal hele.

Sparer tid og penge

Ved den første kortlægning, der blev foretaget i efteråret 2015, kunne man se, at 84 % af omkostningerne til sårbehandling i Fredrikstad kommune gik til behandlingsomkostninger, mens omkostningerne til bandagemateriale udgjorde 16 %. Dette stemmer fint med, hvad professor Christina Lindholm er kommet frem til med hensyn til sundhedsøkonomi tilknyttet sårbehandling.

Hun mener, at 80 – 85 % af omkostningerne netop ligger i behandlingstid og sygehusomkostninger til sårbehandling, og at der findes tre omkostningsbestemmende faktorer, som afgør, hvor mange ressourcer, der allokeres til sårbehandlingen. Disse faktorer er:

 

  • Tiden det tager, inden såret heler.
  • Hyppigheden af bandageskift.
  • Forekomsten af komplikationer (for eksempel infektioner).

 


I skrivende stund er der ikke blevet foretaget yderligere kortlægning af projektet. Men det mærkes tydeligt, at sårene heler hurtigere, at skiftehyppigheden af bandager er gået ned, at der bruges mindre tid på at skifte bandager og frem for alt, at patienterne er mere tilfredse end tidligere.

– Ved vores første kortlægning brugte vi omtrent 169 timer om ugen på sårbehandling. Ved at ændre til et skift mindre om ugen pr. patient skulle vi kunne frigøre 43 timer. Vi er der ikke rigtigt endnu, men fortsætter vi med at arbejde som vi gør i dag, varer det ikke længe, før vi har nået målet. Når det gælder behandling af sår, hvor vi anvender skumbandager, har vi faktisk allerede nået målet! siger Anne.

 

Hjemmeplejen i Fredrikstad kommune

Anne Herwander Kvarsnes er sygeplejerske med uddannelse inden for palliativ behandling. Hun arbejder i dag som fagkoordinator for hele hjemmeplejen i Fredrikstad kommune. 

-  Hjemmeplejen er inddelt i fire geografiske områder, hvoraf hvert område har yderligere tre.

-  1600 patienter.

-  650 ansatte, hvoraf 12 er sårkontakter

 

 

* TIME er et sårbehandlingskoncept, der er udviklet af et internationalt advisory board for Wound Bed Preparation; T = Tissue non-viable or deficient, I = Infection or inflammation, M = Moisture imbalance, E = Edge of wound non-advancing or undermined.

Vil du gerne høre mere om, hvordan du kan optimere sårbehandlingen ved anvendelsen af avancerede sårbehandlingsprodukter?

Kontakt os